Projekt SEM – Socialna vključenost, Enakopravnost in Možnost za vse je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«.

Prijavitelj projekta je Center za sluh in govor Maribor (CSGM), partnerja v projektu pa sta:
Zavod Vitis, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj  in Osnovna šola Antona Janše Radovljica.

Projekt SEM, ki se bo izvajal med leti 2017 (1. 6. 2017) – 2022 (31. 12. 2022), je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 


NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Projekt SEM celostno naslavlja problematiko socialne in ekonomske depriviligiranosti mladih s posebnimi potrebami (v nadaljevanju mladi s PP). Namenjen je mladim z motnjo v duševnem razvoju (MDR); gluhim in naglušnim (GN), mladim z govorno jezikovno (GJM) ter avtistično motnjo (AM). Omenjeni imajo zaradi specifik svojih motenj (predvsem zaradi težav s komunikacijo) težave pri prilagajanju na izobraževalno, delovno in družbeno okolje nasploh, kar botruje njihovi večji nezaposljivosti. Mladi s PP zaradi svojih težav, premalo podpore in razumevanja v okolju, sploh po zaključenem izobraževanju, velikokrat težko najdejo in obdržijo zaposlitev, ki je ena od ključnih elementov kakovosti življenja. Kljub določenem napredku na področju zakonodaje, ki uravnava zaposlovanje oseb s PP, se v praksi pojavljajo nerešena vprašanja in izzivi že tekom izobraževanja, kakor tudi pri prehodu teh oseb iz šolskega sistema na trg dela. Zato z dejavnostmi projekta želimo doseči, da bodo mladi s posebnimi potrebami ob zaključku programov vključeni v čim bolj samostojno življenje, iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev samo.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU

Z aktivnostmi projekta SEM razvijamo model dolgoročnega (že od obdobja osnovne šole) in na dejanske potrebe usmerjenega programa usposabljanja mladih s posebnimi potrebami (potrebna podpora neposredno v izobraževalnem ali delovnem okolju). Dejavnosti projekta so usmerjene v socialno aktivacijo te ranljive skupine z namenom, da se mlade s PP maksimalno opolnomoči in pripravi za vstop na trg dela. Preko projekta širimo mrežo podpornih organizacij. V ta namen bomo delovali na štirih temeljnih področjih, ki se bodo medsebojno prepletala in dopolnjevala:

– prepoznavanje močnih in šibkih področij, delovnih potencialov in interesov udeležencev projekta ter razvijanje diagnostičnih sredstev za oceno le-tega;

– informiranje udeležencev projekta o možnih programih nadaljevalnega izobraževanja in/ali delovno poklicnega usposabljanja ter umestitev posameznikovih močnih in šibkih področij, delovnih potencialov in interesov v okolje (oblikovanje osebnega kariernega načrta);

– učenje veščin za samostojno življenje in delo (s poudarkom na komunikaciji in organizaciji za delo in življenje) ter drugih prilagoditvenih spretnosti;

– vključitev v delo, spremljanje udeležencev projekta v šoli, na praksi, na delovnem mestu ter svetovanje srednjim šolam, staršem in delodajalcem.

Z aktivnostmi projekta SEM želimo razširiti mrežo izobraževalnih programov in usposabljanj (praksa, pripravništvo, vajeništvo) za mlade s PP. Prav tako želimo širiti mrežo delodajalcev ter njih in širšo javnost osveščati o dodatni vrednosti mladih s PP za potrebe trga dela.